fbpx

Abonnemint

Foar klanten dy’t geregeld teksten nedich hawwe foar parseberjochten, nijsberjochten, nijsbrieven of sosjale media is in abonnemint te krijen.

Abonnemint de moanne

Elke wurkjouwer hat oare winsken en dêrom wurdt nei in ynventarisaasje fêststeld hoefolle berjochten der alle moannen levere wurde en foar hokker medium. Dêrnei wurdt in moannebedrach fêststeld. It abonnemint wurdt foar in jier oerienkommen en is nei trije moanne alle moannen op te sizzen.

Abonnemint ôfslute

Oerwage jo om geregeld gebrûk te meitsjen fan de tsjinsten fan GJIZ? Dan is in abonnemint faaks wat foar jo. Meitsje no in ôfspraak! Mail nei mail@gjiz.nu of belje mei 06-46003336.