fbpx

Sosjale media

Sosjale media strategy

Foar in ynternasjonaal projekt hat GJIZ in sosjale media strategy opsteld. Om ’ t wy yn dit projekt gearwurkje mei in oantal partners út ferskillende lannen is it strategyske plan yn it Ingelsk opsteld en bepraat. De petearen oer de sosjale media strategy wienen mei help fan Zoom Meeting. Boppedat hawwe wy in grut tal fan praktyske tips jûn, hoe ‘t de partners de nammebekendheid fan it projekt ferheegje kinne mei help fan sosjale en oare media. Review sosjale media strategy “Gea is kundich, jout in soad praktyske tips en is by steat om it proses te begelieden om ta it beëage doel te kommen. Boppedat is se optein en noflik yn de omgong, in noflike sparringpartner!” Karla Boersma, WP leader ReIReS ( Research Infrastructure ûn Religious Studies ) Review sociale media strategie “Gea is deskundig, geeft veel praktische tips en is in staat gebleken het proces te begeleiden dat tot het beoogde plan moest leiden. Bovendien is ze enthousiast en prettig in de omgang, een fijne sparringpartner!” Karla Boersma, WP leader ReIReS (Research Infrastructure on Religious Studies)

Online kommunikaasje

Opdracht Iepenlofspul Deinum It iepenloftspul It Deiboek fan Anne Frank waard yn 2015 opfierd yn Deinum. It iepenloftspul krige moaie resinsjes De haadrolspylster krige sels in Gouden Gurbe en regisseur Rense Rotsma mocht de publykspriis yn ûntfangst nimme. GJIZ makke diel út fan it PR-team en fersoarge de online kommunikaasje. Nei it ynventarisearjen fan de winsken en de doelen hawwe we in Facebook- en Twitter-akkount oanmakke. GJIZ soarge foar de publisiteit fia dy kanalen. Alle off- en online ynspanningen smieten in sa goed as útferkocht programma op. Nei in petear oer de winsken en doelen wie ik tige optein oer de wurkwize fan Gea. Sy hat mei bydroegen oan it súkses fan it bysûndere projekt fan It Deiboek fan Anne Frank! Rense Rotsma, Regisseur iepenloftspul It Deiboek fan Anne Frank Nei de Facebookside fan It Deiboek fan Anne Frank.

Kampagneplan

Opdracht Stichting Niketan / 8 uur overwerken Leeuwarden As organisaasje is GJIZ maatskiplik belutsen. We fine it wichtich om tiid frij te meitsjen foar projekten mei in maatskiplik karakter, dy’t we mei passy foar ús fak pro deo stypje. In foarbyld dêrfan is Stichting Niketan. Dy stichting helpt kompleks beheinde bern en jongeren yn Bangladesh op wei nei selsstannigens en ekonomyske ûnôfhinklikheid. Mei in team fan frijwilligers hawwe we in kampanjeplan opset om mei in oantreklike en prikeljende Sinteklaasaksje nije stipers te winnen. “Ik bin tige optein oer harren resultaat, mar noch mear oer harren ynset en energy.” Tony Nelis, Stichting Niketan Nei Facebookside fan 8 uur Overwerken.

Parseberjochten en sosjale media

In lokale fersy fan The Passion, bekend fan telefyzje, truts yn 2015 troch de strjitten fan Frjentsjer. The Passion is in moderne muzikale bewurking fan it Peaskeferhaal. GJIZ soarge mei parseberjochten foar off- en online publisiteit en promoate it evenemint fia Facebook. Wichtige regionale deiblêden, lykas de Ljouwerter Krante en it Frysk Deiblêd, en de hûs-oan-hûs wykblêden pikten it parseberjocht op en joegen der wiidweidich omtinken oan. It ymposante evenemint luts in soad besikers. Nei de Facebookside fan The Passion. Mear witte oer Parseberjochten en sosjale media? Bel 06-46003336, stjoer in whatsappberjocht of mail.