fbpx

Kampagneplan

Opdracht Stichting Niketan / 8 uur overwerken Leeuwarden

As organisaasje is GJIZ maatskiplik belutsen. We fine it wichtich om tiid frij te meitsjen foar projekten mei in maatskiplik karakter, dy’t we mei passy foar ús fak pro deo stypje.

In foarbyld dêrfan is Stichting Niketan. Dy stichting helpt kompleks beheinde bern en jongeren yn Bangladesh op wei nei selsstannigens en ekonomyske ûnôfhinklikheid. Mei in team fan frijwilligers hawwe we in kampanjeplan opset om mei in oantreklike en prikeljende Sinteklaasaksje nije stipers te winnen.

“Ik bin tige optein oer harren resultaat, mar noch mear oer harren ynset en energy.”
Tony Nelis, Stichting Niketan

Nei Facebookside fan 8 uur Overwerken.