fbpx

Parseberjochten en sosjale media

In lokale fersy fan The Passion, bekend fan telefyzje, truts yn 2015 troch de strjitten fan Frjentsjer. The Passion is in moderne muzikale bewurking fan it Peaskeferhaal.

GJIZ soarge mei parseberjochten foar off- en online publisiteit en promoate it evenemint fia Facebook. Wichtige regionale deiblêden, lykas de Ljouwerter Krante en it Frysk Deiblêd, en de hûs-oan-hûs wykblêden pikten it parseberjocht op en joegen der wiidweidich omtinken oan. It ymposante evenemint luts in soad besikers.

Nei de Facebookside fan The Passion.

Mear witte oer Parseberjochten en sosjale media?

Bel 06-46003336, stjoer in whatsappberjocht of mail.