fbpx

Skriuwe en Kommunikaasje-uterings

By Menocaf hawwe se ferlet fan immen dy ’t beskikt oer ferkate kwaliteiten op it mêd fan skriuwen en kommunikaasje-uterings. GJIZ is dêrom oan tafel frege.
Al gau die bliken dat sy oer mear feardichheden beskikt as it bieden fan online media support.
Sa fersoarget se de kommunikaasje-uteringen op de beurs, tink bygelyks oan de oanklaaiïng fan de stand hielendal yn tema mei bypassende foto’s en posters en it regeljen fan giveaways.
Fierder beskriuwt GJIZ projekten en nijsfeiten rûnom Menocaf.
Net allinnich foar op de webside – yn it Nederlânsk, en ek yn it Ingelsk – mar ek artikels yn tydskriften of kranten.
Ek de reklame-artikels en de opmaak dêrfan fersoarget GJIZ.

Ek help nedich by it meitsjen fan reklame-artikels of uteringen op in beurs?
Belje 06 -46003336, stjoer in whatsappberjocht, of mail@gjiz.nu