fbpx

Sosjale media strategy

Foar in ynternasjonaal projekt hat GJIZ in sosjale media strategy opsteld. Om ’ t wy yn dit projekt gearwurkje mei in oantal partners út ferskillende lannen is it strategyske plan yn it Ingelsk opsteld en bepraat. De petearen oer de sosjale media strategy wienen mei help fan Zoom Meeting.

Boppedat hawwe wy in grut tal fan praktyske tips jûn, hoe ‘t de partners de nammebekendheid fan it projekt ferheegje kinne mei help fan sosjale en oare media.

Review sosjale media strategy

“Gea is kundich, jout in soad praktyske tips en is by steat om it proses te begelieden om ta it beëage doel te kommen. Boppedat is se optein en noflik yn de omgong, in noflike sparringpartner!”
Karla Boersma, WP leader ReIReS ( Research Infrastructure ûn Religious Studies )

Review sociale media strategie

“Gea is deskundig, geeft veel praktische tips en is in staat gebleken het proces te begeleiden dat tot het beoogde plan moest leiden. Bovendien is ze enthousiast en prettig in de omgang, een fijne sparringpartner!”
Karla Boersma, WP leader ReIReS (Research Infrastructure on Religious Studies)