fbpx

Pitch mei online publikatoal

In Freelancer socht kontakt mei GJIZ om te helpen mei it meitsjen fan in pitch.
It moast in pitch wurde wêrby ‘t de byhearrende presintaasje in dúdlik byld jaan moat fan wat de freelancer te bieden hat.
De projekten dy ‘t er yn it ferline útfierd hat moasten dus goed nei foaren komme.
Dêrby hat GJIZ gebrûk makke fan ferskate techniken dy’tst brûke kinst op de online publikatsjetool Canva.
Sa binne der siden mei foto’s mar ek mei ferhalen oer de al útfierde wurksumheden.
Ek is de pitch hielendal ôfstimd op de hússtyl fan de klant.

Ek help nedich by it meitsjen fan in pitch?
Belje 06-46003336, stjoer in whatsappberjocht, of mail@gjiz.nu