fbpx

Webside hotel-restaurant Frjentsjer

Webside hotel-restaurant Frjentsjer

Hotel-restaurant Poort fan Franeker hat njonken in smaakfol ytkafee yn alvestêdestêd Frjentsjer, gesellige sealen en kreaze hotelkeamers. Harren ‘poorthuis’ stiet op in prachtige, histoaryske lokaasje, direkt oan it Van Harinxmakanaal en by de Stasjonsbrêge.

Wichtige winsken foar in nije moderne webside foar it hotel-restaurant en fan de eigeners, Sonja en René Norder, binne dat gasten it gefoel dat se op lokaasje ek op de webside ûnderfine. Dêrneist steam it fluch toanen fan in aktuele en oersichtlike menukaart, it maklik reservearjen fia de webside foarop. By de bou fan de webside binne wy útgien fan de strategy ‘ mobile first ‘. Gasten kinne dêrtroch ek fuortendaliks telefoanysk kontakt opnimme.

Dêrby hat GJIZ mear byldmateriaal taheakke. Net allinnich in tv-útstjoering oer Poort fan Frjentsjer en in fideo fan de omjouwing, mar ek mear persoanlike foto’s (wêrfan ‘t de measte makke binne troch Guido Hibma Photografy).

Is in in betelbere website ek alhiel jo winsk? Belje 06-46003336, stjoer in WhatsAppberjocht, of mail@gjiz.nu.