fbpx

WordPress webside

Webside hotel-restaurant Frjentsjer

Webside hotel-restaurant Frjentsjer Hotel-restaurant Poort fan Franeker hat njonken in smaakfol ytkafee yn alvestêdestêd Frjentsjer, gesellige sealen en kreaze hotelkeamers. Harren ‘poorthuis’ stiet op in prachtige, histoaryske lokaasje, direkt oan it Van Harinxmakanaal en by de Stasjonsbrêge. Wichtige winsken foar in nije moderne webside foar it hotel-restaurant en fan de eigeners, Sonja en René Norder, binne dat gasten it gefoel dat se op lokaasje ek op de webside ûnderfine. Dêrneist steam it fluch toanen fan in aktuele en oersichtlike menukaart, it maklik reservearjen fia de webside foarop. By de bou fan de webside binne wy útgien fan de strategy ‘ mobile first ‘. Gasten kinne dêrtroch ek fuortendaliks telefoanysk kontakt opnimme. Dêrby hat GJIZ mear byldmateriaal taheakke. Net allinnich in tv-útstjoering oer Poort fan Frjentsjer en in fideo fan de omjouwing, mar ek mear persoanlike foto’s (wêrfan ‘t de measte makke binne troch Guido Hibma Photografy). Is in in betelbere website ek alhiel jo winsk? Belje 06-46003336, stjoer in WhatsAppberjocht, of mail@gjiz.nu.

Webside foar nije entiteiten yn de bou

Webside foar nije entiteiten yn de bou Bouwmensen Friesland is dit jier opgien yn twa nije organisaasjes, Toekomstbouwers Friesland (TBF) en BouwBricks (BB ). Foar beide mei GJIZ de websiden ûntwikkelje en bouwe. TBF: ít opliedingsbedriuw foar de bou- en ynfrasektor yn Fryslân Toekomstbouwers Friesland is de nije organisaasje dy ‘t tegearre mei it ûnderwiis en it bedriuwslibben mei-inoar de bêste learrûte foar de mbo-studint winsket. Alle boubedriuwen yn Fryslân en ROC Firda (foarhinne Friese Poort en it Friesland College) nimme diel yn Toekomstbouwers Friesland. Earder dit jier gie Bouwloket Friesland ek al op yn TBF. Letter dit jier sil ek Bouwen aan de Bouw (debouwietsvoorjou. nl) folgje. Op de webside fan Toekomstbouwers Friesland stiet de learling sintraal, mar dêrneist biede wy ek ynformaasje oan de âlden en oan de bedriuwen dy ‘t de mbo-studinten in staazjeplak of in learwurkplak biede. Fandêr dat wy yn de strategy ek meinimme om ús ek rjochtsje te sillen op it sammeljen fan ferhalen fan de studinten sels ûnder it kopke ‘ Bouwstories ‘. BB: Hub foar de bou Yn BouwBricks bringe wy alle oare (kommersjele) aktiviteiten ûnder, dy ‘t se earder ûnder Bouwmensen Friesland oanbeaën. Tink dêrby oan alle boukursussen en bygelyks de PAGO & DIA ûndersykje. Yn BouwBricks stiet ûntwikkeling fan fakkrêften sintraal! Dizze webside is yn ûntwikkeling (septimber 2023 ). Ek in betelbere webside en alhiel nei jo winsk? Belje 06-46003336, stjoer in WhatsAppberjocht, of mail@gjiz.nu.